Dane firmy

GRAWERUJ.PL

Pracownia grawerska

Wiktorów, ul. Leśna 116

05-083 Zaborów


tel. 501-801-440

GG: 551199

CZYNNE:

PN-PT 10-18, SOB 10-14

e-mail: biuro@graweruj.pl

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Sonda
Skąd dowiedzałeś/aś się o naszym sklepie internetowym?
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Przetwarzanie danych

REGULAMIN POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25 MAJA 2018 R.

Bazy danych firmy GRAWERUJ.PL przechowywane są na serwerach należących do firmy H88 S.A.

w/w firma zabezpiecza gromadzone dane i nie udostępnia żadnym podmiotom nieuprawnionym.


§ 1 Definicje
W przypadku użycia w Regulaminie poniższych pojęć nadaje im się następujące znaczenie:
1. Dane Osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej zgromadzone w ramach Zbiorów Danych powierzane przez Klienta, w
zakresie wskazanym w Formularzu zlecenia,
2. Zbiór Danych – posiadający strukturę zestaw Danych Osobowych, dostępny według
określonych kryteriów,
3. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1),
4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity – Dz.U. z
2017 r. poz. 459 wraz ze zmianami),
5. Przetwarzanie Danych Osobowych – przetwarzanie danych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO,
tj. wykonywanie przez Przetwarzającego (odpowiednio osoby fizyczne zatrudnione przez
Przetwarzającego) jakichkolwiek operacji na powierzonych do przetwarzania danych
osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza tych, które wykonywane są w Systemie
Informatycznym,
6. System Informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur
przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu Przetwarzania
Danych Osobowych,
7. Administrator – organ, instytucja, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o
celach i środkach Przetwarzania Danych Osobowych, spełniająca warunki dla uznania za
„administratora” zgodnie z przepisami RODO,
8. Klient – podmiot, z którym Przetwarzający zawarł umowę o świadczenie usług hostingowych
do której ma zastosowanie niniejszy Regulamin,
9. Przetwarzający – H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168, o kapitale zakładowym w
wysokości 210.000,00 zł wpłaconym w całości,
10. Personel – pracownicy, członkowie organów, współpracownicy i podwykonawcy
Przetwarzającego, którzy bezpośrednio wykonywać będą obowiązki Przetwarzającego
wynikające z postanowień Regulaminu,
11. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Przetwarzającym w przedmiocie świadczenia
usług hostingu,
12. Usługa – usługa hostingowa wykonywana na infrastrukturze Przetwarzającego w ramach
Umowy,
13. Formularz zlecenia – dokument stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu, w którym Klient
wskazuje rodzaj oraz kategorie osób, których dane dotyczą.
§ 2. Oświadczenia Stron
1. Klient oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w Zbiorach
oraz że wszystkie Dane Osobowe zebrane zostały zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
w szczególności zaś każdy podmiot Danych Osobowych wyraził zgodę na Przetwarzanie jego
Danych Osobowych, gdy jest to wymagane prawem.
2. Klient oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych
Przetwarzającemu w ramach Umowy i że powierzenie powyższe nie narusza przepisów
prawa, ani praw osób trzecich.
3. Przetwarzający oświadcza, że posiada stosowne środki, by wykonać swoje obowiązki
wynikające z postanowień Umowy oraz Regulaminu, w tym w szczególności wymaganą
wiedzę, doświadczenie, wyposażenie oraz zasoby ludzkie.
4. Przetwarzający oświadcza, że przyjmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
Przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO chroniło prawa osób, których dane dotyczą, a
Przetwarzający będzie mógł to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane
przeglądom i uaktualniane.
5. Przetwarzający oświadcza, że jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich elementów
wchodzących w skład Systemu Informatycznego niezbędnego do Przetwarzania Danych
Osobowych.
§ 3. Upoważnienie do Przetwarzania Danych Osobowych
1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO Klient niniejszym powierza Przetwarzającemu, a
Przetwarzający podejmuje się Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z postanowieniami
Regulaminu. Strony oświadczają, że Przetwarzający jest „podmiotem przetwarzającym” w
rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO.
2. Klient upoważnia i zobowiązuje Przetwarzającego do Przetwarzania Danych Osobowych
wyłącznie w zakresie następujących czynności:
a) kopiowania Danych Osobowych,
b) przechowywania Danych Osobowych,
c) usuwania Danych Osobowych, w tym na żądanie Klienta.
3. Klient może dodatkowo upoważnić i zobowiązać Przetwarzającego do Przetwarzania Danych
Osobowych w zakresie innych czynności, niż te, które zostały wskazane w ust. 2 powyżej,
przekazując Przetwarzającemu dodatkowe zlecenie w tym względzie drogą pisemną lub
elektroniczną.
4. Klient powierza Przetwarzającemu Przetwarzanie Danych Osobowych co do rodzaju danych
oraz kategorii osób, których dane dotyczą w zakresie wskazanym w Formularzu zlecenia
stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywać będzie się wyłącznie w celu wykonania Umowy
zawartej przez Klienta z Przetwarzającym.
6. Przetwarzający przyjmuje upoważnienie oraz zobowiązania wskazane w § 3 ust. 2 i 3 oraz
zobowiązuje się nie Przetwarzać Danych Osobowych w inny sposób i dla innych celów niż
wskazane w § 3 ust. 2 i 3.
7. Regulamin zostaje przyjęty w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych
Przetwarzanych w Systemie Informatycznym.
§ 4. Sposób przekazania i miejsce przechowywania Danych Osobowych
1. Dane Osobowe zostaną przekazane Przetwarzającemu samodzielnie przez Klienta:
a) automatycznie – przez sieć Internet z wykorzystaniem połączenia szyfrowanego,
b) w wyjątkowych przypadkach, gdy przekaz automatyczny jest niemożliwy, manualnie
– za pomocą urządzeń do przechowywania danych, jak płyty, dyski lub nośniki
pamięci USB.
2. Przetwarzający oświadcza, że powierzone mu do przetwarzania Dane Osobowe przetwarzane
będą wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
§ 5. Zobowiązania Przetwarzającego
1. Przetwarzający Przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta
zawarte w Regulaminie, Umowie lub w inny sposób przekazane Przetwarzającemu, co
dotyczy też przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, chyba, że obowiązek taki nakłada na niego prawo. W takim przypadku
przed rozpoczęciem Przetwarzania Przetwarzający informuje Klienta o tym obowiązku
prawnym.
2. Przetwarzający może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających, którzy pełnić
będą rolę podwykonawcy przy świadczeniu usług w ramach Umowy, na co Klient wyraża
ogólną zgodę. Lista innych podmiotów przetwarzających (dalej: „Lista”), o których mowa w
zdaniu poprzednim stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Przetwarzający ma prawo do
jednostronnej aktualizacji i modyfikacji tej Listy. Aktualizacja lub modyfikacja Listy nie
stanowi zmiany Regulaminu. Lista oraz jej aktualizacje i modyfikacje są publikowane w
panelu administracyjnym Usługi z 30 dniowym wyprzedzeniem.
3. W przypadku wykonywania w imieniu Klienta konkretnych czynności Przetwarzania
Przetwarzający korzystając z usług innego podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w
ust. 2 powyżej, nakłada na ten inny podmiot przetwarzający na mocy umowy
podpowierzenia Danych Osobowych, te same obowiązki ochrony danych jak te wskazane w
Regulaminie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by Przetwarzanie odpowiadało
wymogom RODO. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających
na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Klienta za wypełnienie
obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.
4. W terminie 21 dni licząc od dnia opublikowania aktualizacji lub modyfikacji Listy, Klient może
wnieść sprzeciw wobec takich zmian, w którym wyjaśni podstawy do nieudzielenia akceptacji
nowemu podmiotowi. Wniesienie sprzeciwu oznacza brak zgody na dodanie lub zastąpienie
takiego podmiotu w zakresie podpowierzenia Przetwarzania Danych Osobowych
przekazywanych na podstawie Regulaminu. W takim przypadku, o ile nie jest możliwe
realizowanie usług na podstawie Umowy, z wyłączeniem podmiotu, co do którego Klient
wniósł sprzeciw, Stronom przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
5. Przetwarzający przy Przetwarzaniu Danych Osobowych zobowiązany jest stosować środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Danych Osobowych, zgodnie z art. 32
RODO, a w szczególności Przetwarzający powinien zabezpieczyć Dane Osobowe przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w tym
między innymi w stosownym przypadku:
a) pseudonimizację i szyfrowanie Danych Osobowych;
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności
systemów i usług Przetwarzania;
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo Przetwarzania.
6. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Przetwarzający
zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób Przetwarzania Danych
Osobowych oraz środki wskazane w ustępie poprzednim.
7. Czynności w ramach Przetwarzania Danych Osobowych mogą podejmować wyłącznie
członkowie Personelu, którzy uprzednio uzyskali od Przetwarzającego pisemne
upoważnienie. Każde upoważnienie lub jego cofnięcie Przetwarzający zobowiązany jest
wpisać do „Ewidencji osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych”, który
powinien zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko osoby upoważnionej,
b) data udzielenia i wygaśnięcia, jak i zakres upoważnienia do dostępu do Danych
Osobowych,
c) identyfikator, jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się z wykorzystaniem
Systemu Informatycznego.
8. Członkowie Personelu, przy pomocy, których Przetwarzający realizować będzie przedmiot
Regulaminu, zobowiązani zostaną przez Przetwarzającego do zachowania w tajemnicy
Danych Osobowych i środków ochrony ich Przetwarzania.
9. Przetwarzający zobowiązany jest do przeszkolenia Personelu w zakresie sposobów
zabezpieczenia Przetwarzanych Danych Osobowych.
10. Gdy będzie to miało zastosowanie, Przetwarzający, uwzględniając charakter Przetwarzania
oraz dostępne mu informacje, będzie pomagał Klientowi oraz udzielał niezbędnych
informacji, w celu należytego wywiązania się przez Klienta z obowiązków przewidzianych
prawem, w szczególności tych określonych w Rozdziale III oraz art. 32-36 RODO.
11. Przetwarzający zobowiązuje się udostępnić Klientowi, na żądanie Klienta, wszelkie informacje
niezbędne do wykazania spełniania obowiązków określonych w Regulaminie. W związku z
powyższym obowiązkiem Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Klienta, jeżeli jego
zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub inne przepisy ochrony Danych
Osobowych.
12. Bez uszczerbku dla przepisów odrębnych, jeżeli Przetwarzający naruszy RODO przy określaniu
celów i sposobów Przetwarzania, uznaje się go za administratora w odniesieniu do tego
Przetwarzania.
§ 6. Kontrole
1. Klient może przeprowadzać kontrole zgodności działań Przetwarzającego z Regulaminem.
2. Klient zobowiązany jest poinformować Przetwarzającego, co najmniej na 21 dni przed
kontrolą, jeżeli ma ją wykonywać osoba trzecia.
3. Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie godzin pracy obowiązujących w siedzibie
Przetwarzającego lub innym miejscu wskazanym przez Przetwarzającego i nie powinna w
nieuzasadniony sposób zakłócać normalnej działalności Przetwarzającego.
4. Sprawozdania z kontroli stanowią dane poufne Stron.
5. Koszty przeprowadzenia kontroli ponosi Klient z wyłączeniem czasu pracy Personelu
Przetwarzającego.
6. Przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu
usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, o ile takie
zaistnieją.
7. Kontrola, o której mowa w niniejszym paragrafie, powinna być przeprowadzona w taki
sposób, aby zabezpieczone były Dane Osobowe lub informacje poufne Przetwarzającego oraz
osób trzecich, w szczególności innych podmiotów powierzających Przetwarzającemu
Przetwarzanie Danych Osobowych.
8. Strony oświadczają, że w przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
prowadzonej u jednej ze Stron, dotyczącej Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych
w ramach umowy, Strona będzie przekazywać drugiej Stronie w zakresie dopuszczalnym
prawem niezbędne informacje i wyjaśnienia.
§ 7. Zobowiązania Klienta
1. Klient zobowiązuje się do realizowania Umowy oraz Regulaminu powierzenia Przetwarzania
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym
RODO, w szczególności do umieszczania w Systemie informatycznym Przetwarzającego
danych Przetwarzanych legalnie, z poszanowaniem praw osób, których dane dotyczą.
2. Wszelkie oprogramowanie w ramach infrastruktury Przetwarzającego, jest instalowane na
koszt, ryzyko i odpowiedzialność Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za
działanie lub nienależyte działanie, luki, błędy oraz skutki powstałe w wyniku korzystania z
oprogramowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z nieaktualnych wersji
interpreterów poleceń takich jak PHP, Python, Ruby, Perl, które nie są już wspierane pod
względem poprawek bezpieczeństwa przez podmioty będące ich producentami lub
twórcami. Przetwarzający umożliwia korzystanie z tych wersji w celu zapewnienia
kompatybilności dla starszego oprogramowania Klienta (nie dotyczy systemów
administrowanych przez Klienta).
4. Klient odpowiada za podmioty lub osoby trzecie, które będą na zlecenie Klienta
administrowały Usługą na infrastrukturze Przetwarzającego. Jednocześnie Klient odpowiada
za udostępnienie haseł dostępu do Usługi osobom trzecim oraz za przechowywanie
niedostatecznie zabezpieczonych haseł dostępu do Usługi na swoich urządzeniach.
5. Jeżeli Klient utraci możliwość dostępu do swojej usługi w której Przetwarzane są Dane
Osobowe, to ze względów bezpieczeństwa jest on zobowiązany zgłosić ten fakt niezwłocznie
Przetwarzającemu.
§ 8. Odpowiedzialność Stron
1. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w
związku z wykonywaniem Regulaminu, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz
przepisami RODO oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Przetwarzający ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje działania, działania swojego
Personelu, jak również innych podmiotów przetwarzających, za które Przetwarzający
odpowiada, a którym Przetwarzający podpowierzył Przetwarzanie Danych Osobowych.
§ 9. Czas trwania i wypowiedzenie Umowy
1. Umowa powierzenia Przetwarzania w oparciu o Regulamin zawarta zostaje na czas trwania
Umowy. Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, rozwiązaniu
ulega umowa powierzenia Przetwarzania.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę powierzenia Przetwarzania ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnych postanowień Regulaminu oraz po
wezwaniu drugiej Strony do zaprzestania naruszeń w terminie nie krótszym niż siedem dni. W
takim przypadku z chwilą rozwiązania tej umowy powierzenia Przetwarzania, rozwiązaniu
ulega Umowa.
3. W przypadku zakończenia trwania umowy powierzenia Przetwarzania Przetwarzający
niezwłocznie zwróci Klientowi lub umożliwi mu w jakikolwiek inny sposób odzyskanie Danych
Osobowych. Po zwrocie Danych Osobowych Przetwarzający usunie wszelkie kopie Zbioru
Danych lub w jakikolwiek inny sposób uczyni niemożliwym dostęp do nich, chyba że
obowiązek zachowania kopii wynikać będzie z przepisów prawa.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i jego postanowienia mają zastosowanie
także do wcześniejszych czynności podjętych pomiędzy Stronami oraz zastępuje wszystkie
wcześniejsze umowy, porozumienia i ustalenia dotyczące ochrony danych osobowych.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy
polskiego prawa, a w szczególności Kodeks cywilny oraz RODO.
3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest lub stanie się nieważne, reszta Regulaminu
pozostaje w mocy, zaś Przetwarzający podejmie czynności w celu niezwłocznego zastąpienia
tego postanowienia przez odpowiednie postanowienie, które jest ważne i najbliższe
zamierzonemu przez Strony znaczeniu.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy powierzenia zawartej na podstawie Regulaminu z
wyłączeniem Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 2 wymagają zachowania formy
dokumentowej pod rygorem nieważności.
5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
6. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu
jest sąd właściwy dla siedziby Przetwarzającego.
Załączniki:
1. Lista innych podmiotów przetwarzających.
2. Formularz zlecenia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl